ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

Η εταιρία μας, πέραν από τους Προδιαμορφωμένους Κλωβούς, προσφέρει επίσης και Οπλισμό Αντισεισμικού Διαμήκη Σπειροειδή Συνδετήρα (τύπου «Θώρακα»)

Ο οπλισμός αυτός παρέχει συγκρίσιμα πλεονεκτήματα οικονομίας, ταχύτητας και ποιότητας. Κύριο πλεονέκτημα είναι η ύπαρξη μόλις δύο αγκύρων σε όλο το μήκος της κολώνας (ένα στην αρχή και ένα στο τέλος) εξαιτίας της σπειροειδούς μορφής του.

Ο διαμήκης σπειροειδής συνδετήρας παραδίδεται έτοιμος σε μορφή τρίμετρης κολώνας ή δοκαριού και όχι υπό τη μορφή σπείρας